Hoạt động - Phong trào

Thư viện ảnh

Giới thiệu

Giới thiệu

Phòng Quản trị Thiết bị được thành lập gắn liền với qúa trình thành lập và phát triển của Trường Đại học Xây dựng. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tốt để đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất và cung ứng kịp thời vật tư, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.