Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm kê tài sản thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2017