Thông báo thay đổi phương án trông giữ xe đạp, xe máy trong khuôn viên trường