Thông báo mời đấu giá cung cấp dịch vụ "Đầu tư và cung cấp dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy tại khuôn viên trường Đại học Xây dựng"